โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

ปรัชญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต -:- อัตลักษณ์ : รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น -:- เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไว้งาม บรรยากาศร่มรื่น

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.92.190.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 938,283
  หน้าหลัก    ข้อมูลครูและนักเรียน 
ข้อมูลครูและนักเรียน
 

 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประเภทบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
1
-
-
-
1
1
ครูชำนาญการพิเศษ 3
3
-
1
5
6
ครูชำนาญการ
-
2
-
-
2
2
ครู 4
1
-
4
1
5
ครูผู้ช่วย
2
3
-
4
1
5
ครูพี่เลี้ยง
-
1
-
1
-
1
ครูอัตราจ้าง
1
2
-
3
-
3
ลูกจ้างประจำ
2
-
2
-
-
2
รวม
12
12
2
13
10
25
25
15
10

** ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560

 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นายธงชัย  ศรีเคนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กศ.ม. บริหารการศึกษา
2
นายอาคม  แสงซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
3
นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
4
นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5
นางวิจิตต์  แหลมคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี
6
นายเกียรติภูมิ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรการ
สอน(สุขศึกษาและพลศึกษา)
7
นางสุภาพร  แสนผาบ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.เคมี - คณิตศาสตร์
8
นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. หลักสูตรการ
สอน(คณิตศาสตร์)
9
นางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
10
นายประโมทย์  นันนิล
ครู คศ.1
วท.บ.วิทยาการคิมพิวเตอร์
11
นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
ครู คศ.1
ศบ.ม. การบริหารการศึกษา
12
นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
ครู คศ.1

วท.บ.ฟิสิกส์

13
นางประภารัตน์  เนื่องแก้ว อารีล้น
ครู คศ.1
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
14
นายสุนันท์  คำภูมี
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.มัธยมศึกษา (ภาษาไทย)
15
นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
ครู คศ.1
ศษ.บ.คณิตศาสตรศึกษา
16
นายคาวี  พุทธคี ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา
17
นางสาวเกศรา  อินทะนนท์ ครู คศ.1

ศษ.ม. หลักสูตรการสอน(ภาษาอังกฤษ )

18 นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย ครู คศ.1 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
19
นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
20
นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี ครูพี่เลี้ยง  วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
รวม
ชาย
หญิง
ม. 1
2
 34 20 54
ม. 2
2
 31 21 52
ม. 3
2
 26 21 47
รวม
6
91 62 153
ม. 4
2 25 12 37
ม. 5
2
10 18 28
ม. 6
1 11 15 26
รวม
5
46 45 91
รวมทั้งสิ้น
11
137 107 244

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 
 
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 กันยานยน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th