โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

อัตลักษณ์ผู้เรียน : ยิ้มง่าย ไหว้งาม -:- เอกลักษณ์ : สรภัญญะโคกนางาม -:- ค่านิยมองค์กร : มีวินัย นิยมไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.232.133.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,842,698
  หน้าหลัก    ข้อมูลครูและนักเรียน 
ข้อมูลครูและนักเรียน
 

 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเภทบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
-
1
-
-
1
1
ครูชำนาญการพิเศษ 2
4
-
2
4
6
ครูชำนาญการ
4
-
-
2
2
4
ครู 3
2
-
4
1
5
ครูผู้ช่วย
1
2
-
3
-
3
ครูพี่เลี้ยง
-
1
-
1
-
1
ครูอัตราจ้าง
-
1
-
1
-
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
-
-
1
-
1
ลูกจ้างประจำ
1
-
1
-
-
1
รวม
12
11
1
14
8
23
23
15
8

** ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563

 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา
2
นายเกียรติภูมิ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรการ
สอน(สุขศึกษาและพลศึกษา)
3
นายอาคม  แสงซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
4
นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5
นางวิจิตต์  แหลมคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี
6
นางสุภาพร  แสนผาบ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.เคมี - คณิตศาสตร์
7
นางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศบ.ม. การบริหารการศึกษา
8
นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
ครูชำนาญการ
ศบ.ม. การบริหารการศึกษา
9
นายประโมทย์  นันนิล
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารและพัฒนาการศึกษาการศึกษา
10
นายสุนันท์  คำภูมี
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.มัธยมศึกษา (ภาษาไทย)
11
นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
ครูชำนาญการ

วท.บ.ฟิสิกส์

12
นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
ครู คศ.1
ศษ.บนาฏศิลป์ไทยศึกษา
13
นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
ครู คศ.1
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
14
นางสาวจรรยาวัฒน์  ศรีใส
ครู คศ.1
ค.บ.คณิตศาสตรศึกษา
15
นายคาวี  พุทธคี ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา
16 นายโกวิทย์  คงเดชอดิศักดิ์ ครู คศ.1 ศษ.ม.หลักสูตรการ
สอน(สุขศึกษาและพลศึกษา)
17
นายนพรัตน์  จิณโรจน์ ครูผู้ช่วย กศ.บ.ภาษาไทย
18
นางสาวอาริยา  มะเสนา ครูผู้ช่วย  ค.บ.ภาษาอังกฤษ
19
นางสาวสุภาวดี  พึขุนทด ครูผู้ช่วย  ค.บ.ภาษาไทย
20
นางสาวกฤติยาภรณ์  โพชะกะ ครูอัตราจ้าง  ค.บ.คณิตศาสตร์
21
นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี ครูพี่เลี้ยง  วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
22
นายวัลลพ  นามูลเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศป.บ.การประชาสัมพันธ์
23
นายชาญ  ฤาชา ลูกจ้างชั่วคราว  ม.6

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2563

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
รวม
ชาย
หญิง
ม. 1
2
 30 17 47
ม. 2
2
 29 20 49
ม. 3
2
 34 21 55
รวม
6
93 58 151
ม. 4
1 15 11 26
ม. 5
2
12 13 25
ม. 6
2 18 10 28
รวม
6
45 34 113
รวมทั้งสิ้น
11
138 92 230

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มกราคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th