โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

อัตลักษณ์ผู้เรียน : ยิ้มง่าย ไหว้งาม -:- เอกลักษณ์ : สรภัญญะโคกนางาม -:- ค่านิยมองค์กร : มีวินัย นิยมไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.8.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,476,433
  หน้าหลัก    ข้อมูลครูและนักเรียน 
ข้อมูลครูและนักเรียน
 

 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประเภทบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
-
-
-
-
-
-
ครูชำนาญการพิเศษ 2
3
-
2
3
5
ครูชำนาญการ
3
1
-
1
3
4
ครู 4
3
-
5
2
7
ครูผู้ช่วย
1
-
-
1
-
1
ครูพี่เลี้ยง
-
1
-
1
-
1
ครูอัตราจ้าง
1
2
-
3
-
3
ลูกจ้างประจำ
2
-
2
-
-
2
รวม
13
10
2
13
8
23
23
15
8

** ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2561

 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
2
นายเกียรติภูมิ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรการ
สอน(สุขศึกษาและพลศึกษา)
3
นายอาคม  แสงซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
4
นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5
นางวิจิตต์  แหลมคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี
6
นางสุภาพร  แสนผาบ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.เคมี - คณิตศาสตร์
7
นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์
ครูชำนาญการ
ศบ.ม. การบริหารการศึกษา
8
นางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
9
นายประโมทย์  นันนิล
ครูชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารและพัฒนาการศึกษาการศึกษา
10
นายสุนันท์  คำภูมี
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.มัธยมศึกษา (ภาษาไทย)
11
นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
ครู คศ.1

วท.บ.ฟิสิกส์

12
นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
ครู คศ.1
ศษ.ม. หลักสูตรการสอน(ภาษาอังกฤษ )
13
นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
ครู คศ.1
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
14
นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
ครู คศ.1
ศษ.บ.คณิตศาสตรศึกษา
15
นายคาวี  พุทธคี ครู คศ.1 ค.บ.สังคมศึกษา
16
นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย ครู คศ.1

ศป.บ. ดุริยางคศิลป์

17 นายโกวิทย์  คงเดชอดิศักดิ์ ครู คศ.1 ศษ.ม.หลักสูตรการ
สอน(สุขศึกษาและพลศึกษา)
18
นายนพรัตน์  จิณโรจน์ ครูผู้ช่วย กศ.บ.ภาษาไทย
19
นางสาวกาญจนา  ราคาแพง ครูอัตราจ้าง  ค.บ. เคมี
20
นางสาวนารีรัตน์  สายสังข์ ครูอัตราจ้าง  ค.บ. ภาษาไทย
21
นายวสันต์  นาคทัศน์ ครูอัตราจ้าง  ค.บ. สังคมศึกษา
22
นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี ครูพี่เลี้ยง  วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
23
นายอุบล  สีโชติ ช่างไฟฟ้า ช.2  ม.3
24
นายชาญ  ฤาชา ลูกจ้างชั่วคราว  ม.3

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
รวม
ชาย
หญิง
ม. 1
2
 30 17 47
ม. 2
2
 27 20 47
ม. 3
2
 34 21 55
รวม
6
91 58 149
ม. 4
1 15 11 26
ม. 5
2
12 13 25
ม. 6
2 18 10 28
รวม
6
45 34 113
รวมทั้งสิ้น
11
136 92 228

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th