โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

อัตลักษณ์ผู้เรียน : ยิ้มง่าย ไหว้งาม -:- เอกลักษณ์ : สรภัญญะโคกนางาม -:- ค่านิยมองค์กร : มีวินัย นิยมไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.232.133.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,842,697
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณและทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ผู้เรียน

ยิ้มง่าย  ไหว้งาม

 

เอกลักษณ์

สรภัญญะโคกนางาม

 

 ค่านิยมองค์กร
มีวินัย (Discipline)  นิยมไทย (Preservation of Thai Traditions)  ยึดมั่นในชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ (Adherence to the Nation,the Religion,and the King)

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


เป้าหมาย (Goal)
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียภาพ
3. จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนตามความถนัด และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 
 
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มกราคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th