โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

ปรัชญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต -:- อัตลักษณ์ : รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น -:- เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไว้งาม บรรยากาศร่มรื่น

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.92.190.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 938,279
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาสู่มาตรฐานสากล ผู้่เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ให้ก้าวหน้า รู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง

 

อัตลักษณ์

รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เอกลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้งาม  บรรยากาศร่มรื่น

 

 ค่านิยมองค์กร
มีวินัย  นิยมไทย  ยึดมั่นในชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

พันธกิจ (Mission)
พัฒนนาคุณภาพนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด รู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ตามแนววิธีพุทธ  และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย (Goal)
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติด รู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียภาพ
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 
 
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 กันยานยน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th